ឆ្នាំទី១

ឆ្នាំទី៤

ចូរ​ធ្វើ​ការ​កត់​សំគាល់មើល​ តើ​មាន​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អ្វី​ខ្លះ​ពីឆ្នាំ​ទី​១​មក​ទល់​នឹង​ពេល​នេះ?

(សមាជិក​ក្នុង​រូប​ថត)

តាម​ពិត​ទៅ​រៀន​សូត្រ​មាន​មិត្ត​ភ័ក្ត្រ​សប្បាយ​ម៉្យាង​ដែរ! ក្រៅ​ពី​ការ​រៀន​សូត្រ​នឿយ​ហត់​នាំ​គ្នាទៅ​ដើរ​លេង​លំហែរ​កាយ​លក្ខណៈជា​ក្រុម, ពេល​រៀន​សូត្រ​ជួយ​គ្នា​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ដែល​សាលា​ដាក់​ឲ្យ….មាន​អី​ល្អ​ម្យ៉ា​ង​ដែរ។

Advertisements