ក្តី​សង្ឃឹម​នៅ​តែ​មាន​ពេលដែល​អ្នក​នៅមាន​កំឡាំង​ចិត្តហើយ​ពុះពារគ្រប់​ឧបសគ្គ

មោទនភាព​ ព្រោះ​ខ្លួន​យើង​គឺជាខ្លួន​យើង

ញញឹម​សម្រាប់អនាគត​​ថ្មី!

ជីវិត​ត្រូវ​តែ​​មាន​សុ​ទិដ្ឋិនិយម

ញញឹម​ដើម្បី​ក្តី​សង្ឃឹម​របស់​យើង!!!!

++++++++

+++

+

Advertisements