បទ​ពិរោះរបស់​ខ្ញុំ! ទាំងទឹក​ដម​សំនៀងទាំង​បទ​ភ្លេង និង អត្ថន័យ​ត្រូវ​ចិត្ត​ខ្ញុំទាំងអស់។

មាន​បទ​របស់​លោក​អ៊ំសាមុត​ជា​ច្រើន​ទៀត​ដែល​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត

============================

Advertisements