អស់​រយៈ​ពេល​ជាង​មួយ​ខែ​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​ពិភពគុណ​blog​ ខ្ញុំ​មាន​សេចក្តី​នឹក​រលឹក​ដល់​បង​ប្អូន​មិត្ត​ភ័ក្ត្រ​ជា​ពន់​ពេក។ ឥឡូវ​នេះ​ដូចជា​ទំនេរ​ដៃ​ជើង​បន្តិច​មាន​ឱកាស​មក​ជួប​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​វិញ​។ ប្រ​ហែល​ជា​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ភ្លេច​ផ្ទះ​ខ្ញុំ​បាត់
​ទៅ​ហើយ……..កិកិកិកិ

Advertisements