ចូល​ឆ្នាំ​យួន-ចិន​មិន​ដឹង​ទៅណា ជិះ​អា​សម្លាញ់​ទៅ​មើល​ម្តុំ​ៗ​គេ​លក់​របស់​របរ​ចូល​ឆ្នាំ​អត់​មាន​ឃើញអី​ជាប់​នេត្រា​មួយ​សោះ……..ថតរូប​ ដប់​ម្ភៃ​ប៉ុស្តិ៍​ទុក​មើល!
ចែក​ជូន​បង​ប្អូន​គយ​គន់​ម៉ា​ប៉ុស្តិ៍​ទៅ​ចុះ
សំណាង

អា​មួយ​ហ្នឹង​សង្ហារ​ជាង​អាត្មា​ទៅ​ទៀត……………………………..

Advertisements