អផ្សុក​ដាក់​ចម្រៀង​បង​ប្អូន​វៀតណាម​យើង​ស្តាប់​មួយ​មើល៍ ហាហាហា!
ពិរោះ​ដល់​ក!


h

1.Anh gặp em giữa trời đông buốt giá mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu em cười tươi như mặt trời cuối đông nụ cười đó làm sao anh quên.
2. Ta cách xa muôn trùng mây từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương
anh nhớ em đêm từng đêm lòng thầm mong thấy em trong phút giây.
3.Dợi gặp em đi bên em không nói được câu gì ngồi kề em sao mùa đông thấy không giá lạnh ngày gặp em sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng sao lòng anh thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
4.Giờ chia ly em quay đi che giấu bờ mi lệ rơi ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại , giờ chia ly anh xa em nhưng sẽ nhớ em người ơi trái tim anh trái tim em không rời xa……………
………………………………………………………………….

Advertisements