ពេល​នេះ​ប្រ​ហែល​ជា​ខ្ញុំ​អាច​ចូល​មក​ផ្ទះ​បាន​ខ្លះ​ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ញឹក​ញាប់ទេ………..មិន​ដឹង​ញាតិ​ជិត​ខាង​ទៅ​ណាអស់​ហើយ!
ឆ្លៀត​ពេល​នេះ សុំ​ជូន​លេខ​ទូរស័ព្ទ​តា​ម្រ៉ង ០៧៧៩១២១៨៣​ និង​ ០៩៧៦៨៥៣០០៧។ សូម​អរគុណ!

Advertisements