ថ្ងៃ​អង្គារទី ១០ ខែ​វិច្ឆិកា ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ខែ វិច្ឆិកា ខ្ញុំ​នៅ​សៀម​រាបចូល​រួម​សន្និសិត​សមាគម​ ត្រ​ចៀក ច្រមុះ បំបង់​ក……

Advertisements