ជំងឺកង្វះឈាមគឺជាភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ឋរបត់ឈាមដែលក្នុងនោះតែងកើតឡើងដោយសារកំហាប់ អេម៉ូក្លូប៊ីន ក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះទាបជាងកំរិតធម្មតា។វាអាស្រ័យទៅតាមអាយុ និង ភេទ។ ក្រៅពីនេះចំនួនគោលិការក្រហមក៏អាចថយចុះផងដែរ។ ជំងឺកង្វះឈាមមានច្រើនប្រភេទ ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖
• តែងជួបញឹកញាបើជាងគេគឺខ្វះឈាមដោយសារខ្វះជាតិដែក។ សារធាតុដែកគឺជាសមាសធាតុយ៉ាងសំខាន់ក្នុងម៉ូលេគុល អេម៉ូក្លូប៊ីន ហើយប្រសិនបើក្នុងចំណីអាហារខ្វះជាតិដេកធ្វើអោយកំហាប់ អេម៉ូក្លូប៊ីនថយចុះ។ មូលហេតុផ្សេងទៀតដែលបង្ករអោយមានជំងឺខ្វះឈាមដោយសារខ្វះជាតិដែកអាចមកពីសារពាង្គកាយមិនស្រូបសារជាតិដែក ឬ ដោយសារបាត់បង់ឈាមច្រើនពេក។ បញ្ហានេះតែងតែកើតមានឡើងចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ, ប៉ុន្តែក៏តែងតែជួបចំពោះកូនក្មេង, ជំទង់ ឬ ក្មេងក្នុងដំណាក់កាលឡូតលាស់ផងដែរ។

នៅមានត………….

Advertisements