• ខ្វះឈាមសភាពស្រួចស្រាវដោយសារសរីរាង្គខ្វះកត្តាបញ្ចេញក្នុង,កត្តាបញ្ចេញក្នុងគឺសារធាតុសំខាន់ក្នុងដំណើរការសំរូបវីតាមីន បេ១២។ ជំងឺខ្វះឈាមប្រភេទនេះតែងកើតឡើងដោយសារតំណរពូជនិងភាគច្រើនកើតឡើងលើមនុស្សចាស់។ រោគសញ្ញានៃជំងឺលើសឈាមប្រភេទស្រួចស្រាវរួមមានបាត់បង់លទ្ឋភាពធ្វើការ, ចង្វាក់បេះដូងញាប់, បាយមិនបានសំរាន្តមិនលក់, ស្រកទម្ងន់, ភ្លេចភ្លាំង, ស្ពឹកដៃជើង។
• ជំងឺកង្វះឈាមដោយសារខ្វះអាស៊ីត ហ្វលិក(Folic acid)គឺជាប្រភេទជំងឺលើសឈាមដែលទំហំគោលិការក្រហមមិនធំ និង ចំនួនមិនច្រើនបើធៀបទៅនឹងទំហំនិងចំនួនធម្មតា។ ញៀនស្រា និង ខ្វះសារធាតុបំប៉នគឺជាមូលហេតុនៃការខ្វះអាស៊ីតហ្វលិក។

នៅមានត………….

Advertisements