ខុស

មាន​អី​ទៀត​! មិន​ដឹង​កំហុស​​អ្នក​ណា!

ខុស​ទៀត

well come or welcome !!​កិកិកិ ប្រ​ជុំ​ថ្នាក់​អាស៊ាន​ទាំង​មូល​ធ្វើ​ចឹង! ហេហេ
d

ss

Advertisements