ទន្សាយ​ធំ​ជាង​គេ​មាន​កំពស់ ១.៣ម ទម្ងន់ ២២គ.ក្រ

ទន្សាយ

Advertisements