ប្រ​ព័ន្ឋ​ដំណក​ដង្ហើម​មាន​ដូចជា ផ្លូវ​ខ្យល់ សួត និង​ សាច់​ដុំ​ទង​សួត​និង​កូន​ទង​សួត។ ប្រ​ព័ន្ឋ​ដំណក​ដង្ហើម​មាន​តួនាទី​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ខ្យល់​(អងុក​ស៊ី​សែន និង ឧស្ម័ន​កាបូនិក) ក្នុង​ឈាម។ ប្រ​ព័ន្ឋ​ដំណក​ដង្ហើម​ចែក​ជា​ពីរ គឺ​ផ្លូវ​ដង្ហើម​លើ និង ផ្លូវ​ដង្ហើម​ក្រោម។

១. ផ្លូវ​ដង្ហើម​លើ (Upper Respiratory​ Tract)
s

ប្រ​ព័ន្ឋ​ផ្លូវ​ដង្ហើម​លើ​មាន៖
»ចង្អូរ​ច្រមុះ៖ នៅ​ក្នុង​ច្រ​មុះ​មាន​ចង្អូរ​ពីរ​២​ ដែល​ជា​ផ្លូវ​តូច​ចង្អៀត។ ចង្អូរ​នេះ​បើក​ចំហរ​រហូត​ដល់​ផ្នែក​ខាង​លើ​នៃ​ហ្វារ៉ាំង (pharynx)។ ចង្អូរ​ច្រមុះ​ធ្វើ​ការ​ច្រោះ កំដៅ និង ផ្សើម​ខ្យល់​ដែល​យើង​ដក​ដង្ហើម​ចូលមុន​នឹង​វាចូល​ទៅ​ក្នុងសួត។
»​ហ្វារ៉ាំង៖ គឺ​ជា​បន្ទប់​មួយ​នៅ​ខាង​ក្រោយ​ក្រ​ហូង​មាត់ និង​នៅ​ចន្លោះ​ចង្អូរ​ច្រមុះ​ និង​ ឡារ៉ាំង (Larynx)។​ ខ្យល់​ដែល​បាន​ដក​ចូល​តាម​មាត់​ ឬ​តាម​ច្រមុះចូល​ទៅ​តាម​ហ្វារ៉ាំង​ដែល​ជា​​បំពង់​ខ្យល់។
……………………….. នៅ​មាន​ត………….

Advertisements