ចំនង​ដួង​ចិត្ត​រយម​រិត​ចិត្ត​កាយ​ គ្មាន​ថ្ងៃ​សប្បាយ​សំរាប់​ខ្ញុំ​ឡើយ គ្មាន​ថ្ងៃ​ណា​ស្បើយ​ពី​ទុក្ខា។

Advertisements