ដ្លូវ​ដង្ហើម

រូប​ភាព​ខាង​លើ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ប្រ​ព័ន្ឋ​ដំណក​ដង្ហើម​របស់​មនុស្ស។​ ចំពោះ​តួនាទី​របស់​ប្រព័ន្ឋ​ដំណក​ដង្ងើម​យើង​ខ្ញុំ​បាន​បក​ស្រាយ​រួច​មក​ហើយ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ចុះ​កាល​ពី​លើក​មុន, ពេល​នេះ​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​លើក​យក​ករណី​ជំងឺ​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​សួត និង​ផ្លូវ​ដង្ងើម​មក​បង្ហាញ​ជូន ដែល​មាន​នៅ​រូបភាព​ខាង​ក្រោម​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​រៀប​​រាង។
រូបភាព

Advertisements