ក្រោយពី​បែក​ពី​ផ្ទះ  http://www.samnangphar.wordpress.com អស់​រយៈពេលជាង៤ឆ្នាំ មក ខ្ញុំ​បាន​វិល​មក​រៀប​ចំផ្ទះ​សំបែង។ តំឡើង​អ្វីៗឡើង​វិញ! តើពេល​នេះ និង បេល​មុន​នោះការគិត និង ការសសេរ​ដូចគ្នាឬអត់???

ប្រហែលជាមិន​ដូចទេ!!!!

Advertisements