បើ​តាម​ការ​យល់​ដឹង​ខ្លះ​ៗ​​របស់​ខ្ញុំ​កន្លង​មក​ និង ឆ្លង​តាម​ការ​អាន​ពត៌មាន​ដែល​មាន​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ថ្មី​បន្ត​បន្ទាប់​បាន​អោយ​ឃើញ​ថា​ ការ​យល់ឃើញ​របស់​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​និមួយ​មាន​ការ​បក​ស្រាយ​ខុសគ្នា និង មាន​មូលហេតុសម​ហេតុ​សម​ផល​ខុស​គ្នា ដែលជា​ចំងល់​មួយ​ធ្វើអោយ​ខ្ញុំ​​មិន​ដឹង​ថា​ត្រូវ​យល់​យ៉ាង​ម៉េច? កាហ្វេខ្ញុំ​ផឹក​រាល់​ថ្ងៃ តែ​ទើប​អាន​ពត៌មាន​រួច​ថា​កាហ្វេ​ទទួល​ទាន​រាល់​ថ្ងៃមិនល្អ!!!!!

រូបភាព

Advertisements