ដោយ​សារ​តែ​មាន​ការ​ងារ​ច្រើន ឬក៏មក​ពីខ្ញុំ​មិន​ចេះ​គ្រប់​គ្រង​អារម្មណ៍ខ្លួនឯងឬមួយយ៉ាងណា! ស្មុគស្មាញជាង​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ជួប​អស់​មួយជីវិត​របស់​ខ្ញុំ……

រូបភាព

Advertisements